HƯỚNG DẪN NHẬP IP CỐ ĐỊNH

Nếu có nhiều máy th́ ở ḍng 192.168.1.11 thay thành

192.168.1.12, 192.168.1.13, 192.168.1.14 ...

Xong bấm OK và khởi động lại các máy là được.