1. Bơm mu điểm (dưới đy l v dụ, cc bạn c thể thay đổi để ph hợp với ac của mnh):

- Cột 1a để 2000: tức l mu <= 2000 th auto sẽ bơm

- Cột 3 để số 1: Tức l mỗi lần bơm 1 bnh, nếu để số 2 th mỗi lần bơm l 2 bnh, để 3 th mỗi lần bơm l 3 bnh .v.v...

- Cột 2 để 1200: tức l mỗi lần bơm xong th sau 1200 mili giy ( 1000 mili giy = 1 giy) sẽ kiểm tra lại, nếu vẫn cn dưới 2000 th sẽ bơm tiếp.

2. Bơm mana điểm: tương tự bơm mu điểm

3. Bơm mu theo ( % ) cột 1b để 85: Tức l mu <= 85 % th auto sẽ bơm.

V dụ Mu max = 2500.
Chuyển phần trăm ra điểm th 85% sẽ tương ứng: 85 * 2500 / 100 = 2125
Vậy nếu mu tụt xuống <= 2125 th auto sẽ bơm.
Ch : bơm theo % sẽ c tnh đến hỗ trợ, v dụ đứng cạnh Nga my th mu max sẽ tăng ln.

4. m2 (tức l bơm mu mức 2):

Bơm mức 2 th phải lấy tn cụ thể thuốc phục hồi, trong hnh l lấy tn Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hon.
Khi % mu tụt xuống dưới mức 2 th auto sẽ bơm.

Trong hnh cột 1b để 60, tức l mu tụt <= 60 % th auto sẽ bơm.

V dụ: Mu max = 2500.
Chuyển phần trăm ra điểm th 60% sẽ tương ứng: 60 * 2500 / 100 = 1500
Vậy nếu mu tụt xuống <= 1500 th auto sẽ bơm Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hon.
Ch : bơm theo % sẽ c tnh đến hỗ trợ, v dụ đứng cạnh Nga my th mu max sẽ tăng ln.

5. Cc mục 5, 6 bơm mana tương ứng 3, 4 bơm mu.